شروع یادگیری زبان فرانسوی

فرانسوی یک زبان زیباست و یادگیری آن می تواند بسیار جذاب باشد. این مقاله برای همه زبان آموزان فرانسوی است ، چه دانش قبلی در مورد این زبان داشته باشید یا نه.

 

1- دقت کردن به تلفظ:  وقتی فرانسوی صحبت می کنید کلمات از حلق تلفظ میشوند، و گفتنِ “oo” به جای”oh”   به سادگی می تواند تغییر فاحشی در معنی جمله ایجاد کند.

 

2-  راهنمای تلفظ برخی کلمات و عبارت هایی که باید بدانید:

 

Bonjour (Bon-jhoor)

سلام ، روزبخیر

Au Revoir (O-rev-var)

خدانگهدار

Comment t’appelle-tu? (Comoh tapel too)

اسمت چیه؟ / خودت رو چه می نامی؟

Comment vous appellez-vous? (Comoh vou-appeleh vou)

اسمتون چیه؟ / خودتون رو چه می نامید؟

Oui (Wee)

بله

Non (No)

نه

Je m’appelle … (Jhuh- ma-pelle)

.اسمم … است./ خودم رو …. می نامم

Quel âge as tu? (Kell aj ah tu)

چند سالته؟ / چند سال داری؟

Quel âge avez-vous? (Kell aj ave vou)

چند سالتونه؟ / چند سال دارید؟

Tu parles anglais? (Too par-uhl on-glay)

انگلیسی حرف می زنی؟

Parlez-vous anglais? (par-lay voo on-glay?)

انگلیسی حرف می زنید؟

Comment ça va? (Com-ohn sa-vah)

چطوری؟/ چطور میگذره؟

 

3- از یک فرهنگ لغت برای یادگیری کلمات جدید استفاده کنید. غالبا می توانید از یک فرهنگ لغت فارسی-فرانسوی، فرانسوی-فارسی برای کلمات که نمی دانید استفاده کنید.

 

4- هرگز به مترجم های خودکار تکیه نکنید. زیرا اصطلاحات متعددی در فرانسوی وجود دارد که معنی آنها با معنی تحت الفظی کلمه متفاوت است، که این مترجم ها غالبا این مسئله را درنظر نمی گیرند.

 

5- نحوه صرف کردن فعل ها را یاد بگیرید. سعی کنید به یاد داشته باشید که فعل ها در فرانسه باید با توجه به ضمایر آنها صرف شوند؛ فعل ها به سه روش مختلف برای صرف می شوند، زیرا فعل ها برحسب حروف انتهایی به سه دسته تقسیم می شوند: فعل هایی که با (-ir, -er, -re) به پایان می رسند.

 

6- افعال بی قاعده را بیاموزید. افعال بی قاعده را باید صرفا حفظ کنید ، فعلهای  پر کاربردی مانند avoir، être بی قاعده هستند. بنابراین، یادگیری آن به شما کمک خواهد کرد.

 

7- گرامر.  یادگیری گرامر به اندازه به یادگیری واژگان مهم است، اگر شما تمام وقتتان را فقط برای یادگیری کلمات صرف می کنید، ولی نمی توانید جمله بسازید، همه این کلمه ها بی فایده هستند.

 

8- فعل ها را به شکل درست صرف کنید. دوباره به عنوان یک زبان آموز مبتدی فرانسوی، یاد بگیرید که فعلها را به درستی صرف کنید. وقتی فعل را اشتباه می نویسید، تمام جمله اشتباه یا گاهی بی معنی می شود.

 

9- برای مثال نحوه صرف کردن زمان حال استمراری فعل regarder به معنی (نگاه کردن) را مرور می کنیم.

 

je regarde   .من نگاه می کنم

tu regardes  .تو نگاه می کنی

il/elle regarde  .او(مذکر/مونث)نگاه می کند

nous regardons  .ما نگاه می کنیم

vous regardez  .شما نگاه می کنید

ils/elles regardent  .آنها نگاه می کنند

 

10- اگر بخواهید از فرانسوی بیشتر بدانید، باید زمان های دیگر فعل را نیز یادبگیرید. صرف کردن فعل نیز در این مورد به شما کمک می کند تا زمان های گذشته ، حال ،آینده و … را یاد بگیرید.

چگونه زبانی جدید را سریع یاد بگیریم؟

یادگیری یک زبان جدید می تواند سخت باشد، اما اگر شما از تکنیک هایی خاص استفاده کنید،یادگیری سریع هر زبانی امکان پذیر است.هیچ راه جادویی و عجیبی وجود ندارد، با مقداری تلاش و تمرین مستمردر کمترین زمان می توانید یاد بگیرید. ادامه مطلب